Általános szerződési feltételek

Az ÁSZF tartalomjegyzéke 📖

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy teljes körűen szabályozza a Infinite AD Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1157 Budapest, Zsókavár utca 2. 7. em. 26. ajtó., Cégjegyzék száma: 01-09-412791, Adószáma: 32222632-2-42 (a továbbiakban: Szolgáltató) által az „Infinite Ad” honlapon (https://infinite.ad a továbbiakban: honlap vagy weboldal) keresztül nyújtott „Basic”, „Pro” és “Agency” szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) (a továbbiakban Szolgáltató és Felhasználó vagy Szolgáltató és Agency együtt: Felek) jogait és kötelezettségeit, valamint a honlap szolgáltatásai használatának általános szerződési feltételeit és módját, amelyek az egyedi ajánlattal szerződő Agency ügyfeleket – amennyiben az nem kizárólag a Felhasználóra vonatkozó rendelkezés – is kötelezik és jogosítják.

 

1. Általános rendelkezések

1.1. Felhasználó és Agency a honlapot és a nyújtott Szolgáltatást, regisztrációt követően, a jelen ÁSZF elfogadásának feltételével és rendelkezései szerint használhatja.

1.2. Felhasználó és Agency a honlapon történő regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó és Agency a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a regisztráció során nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről és tudomásul vételéről nem nyilatkozik, úgy nem jogosult a honlap használatára és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

1.3. Felhasználó és Agency, valamint a Szolgáltató között a honlapon a jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a Szolgáltatások valamelyikének Felhasználó általi megrendelésével vagy megvásárlásával létrejövő szerződés nyelve a magyar. A szerződés elektronikus úton kötött, de írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melynek tartalmát Szolgáltató kizárólag elektronikusan iktatja és archiválja azzal, hogy a szerződés utólag hozzáférhető és visszakereshető.

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Agencyt, hogy Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezésének.

A weboldal üzemeltetője Infinite AD Korlátolt Felelősségű Társaság

A Szolgáltató adatai a következők:

Infinite AD Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye/levelezési címe: 1157 Budapest, Zsókavár utca 2. 7. em. 26. ajtó., 

Cégjegyzék száma: 01-09-412791, Adószáma: 32222632-2-42 

Telefonszám: +36 30 552 0870

E-mail cím: hello@infinite.ad

 

Weboldal tárhelyszolgáltatójának neve, elérhetősége: 

Digital Summit Kft.

1157 Budapest, Zsókavár utca 2.

hello@digital-summit.hu

1.4. A weboldal minden ismert böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A weboldal kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A weboldalon keresztül történő kommunikáció titkosított. A weboldal biztonsága megfelelő szintű, használata nem jelent kockázatot annak használóira nézve, azonban Szolgáltató javasolja, hogy Felhasználó és Agency tegyék meg az alábbi óvintézkedéseket: használjanak vírus- és kémprogram elleni védelmet biztosító szoftvereket, valamint mindig telepítsék az általuk használt operációs rendszer által felajánlott biztonsági frissítéseket. A honlapon való vásárlás feltételezi Felhasználó és Agency részéről az internetes technológia korlátjainak és hibalehetőségeinek ismeretét, elfogadását.

 

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. A jelen ÁSZF minden olyan jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, amely a honlapon keresztül valósul meg, és amelyet a Szolgáltató a honlapon keresztül nyújt Felhasználó és Agency számára. Agency esetében a Felek a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás részleteit, valamint ellenértékét egyedileg határozzák meg.

2.2. Az jelen ÁSZF területi hatálya a Szolgáltató valamint Felhasználó / Agency között, Magyarország területén létrejött jogügyletekre terjed ki. A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó.

2.3. Jelen ÁSZF teljes körűen és automatikusan szabályozza a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött jogviszony feltételeit.

2.4. Jelen ÁSZF annak közzétételének napjával lép hatályba azzal, hogy Felhasználó /Agency vonatkozásában a regisztráció során, az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg válik kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak Szolgáltató általi visszavonása, vagy módosítása esetén, a módosított rendelkezések tekintetében.


3. AZ ÁSZF módosítása, közzététele

3.1. ÁSZF mindenkor hatályos szövegét Szolgáltató közzéteszi a honlapon, és biztosítja annak Felhasználó /Agency általi folyamatos elérhetőségét. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az ÁSZF Felhasználó /Agency számára egyszerűen letölthető legyen a weboldal felületéről.

3.2. A módosított ÁSZF szövegét a Szolgáltató köteles – a módosítással érintett rendelkezéseket és a módosítás hatálybalépésének időpontját megjelölve – legkésőbb a módosítás hatálybalépésével egyidejűleg a honlapon közzétenni. A módosítást oly módon – akár egységes szerkezetben – kell nyilvánosságra hozni, hogy Felhasználó /Agency számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre. Felhasználó /Agency köteles megismerni és elfogadni az ÁSZF módosítások, a honlap további használata érdekében, ezt Szolgáltató elektronikus úton a honlapon, a módosítást követő belépés alkalmával felugró ablakban lehetővé teszi.


4. Az ÁSZF-ben használt fogalmak

4.1. Szolgáltató: aki a Szolgáltatásokat nyújtja Felhasználó, valamint a szolgáltatást egyedileg meghatározva az Agency részére

4.2. Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint igénybe veszi. Agency: jogi vagy természetes személy, akivel Szolgáltató a jelen ÁSZF-en kívül vagy attól adott pontokban eltérő, nem a „Basic” vagy „Pro” szolgáltatásokra vonatkozóan egyedi feltételek szerinti szerződést köt.

4.3. Szolgáltatás: A szolgáltatás egy olyan Meta rendszeréhez kapcsolódó eszköz, melynek segítségével a csatlakozó partner képes a Meta rendszerébe emberi beavatkozás nélkül hirdetéseket indítani és menedzselni az Infinite Ad rendszerén keresztül, valamint képes AI segítségével a Facebook és Instagram posztjainak felülvizsgálatára, értékelésére és új poszt szöveg generálására. Szolgáltatás kizárólag online vásárolható meg, a Szolgáltató által meghirdetett szolgáltatás kiválasztásával és megfizetésével. A Szolgáltatások ingyenesen kipróbálhatók mind a Felhasználó, mind az Agency által.

4.3.1. Felhasználók számára elérhető Szolgáltatások: az alábbi linken elérhető Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat jelenti: https://infinite.ad

4.3.2. Agency számára elérhető szolgáltatások: Szolgáltatóval egyedileg kialakított feltételek szerinti szolgáltatás.

A Felhasználók számára elérhető Szolgáltatások havi előfizetés formájában érhetők el, a havi előfizetés 1 hónapig érvényes, akként a havi időtartam a megrendelés napjától a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján, illetve automatikusan megújul az előfizetés, ha azt annak lejárta előtti 5. napig Felhasználó nem mondja le.

4.5. Fogyasztó: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatás megvásárlására, valamint Szolgáltatás igénybevételére kötött szerződések során.


5. A Szolgáltatás igénybevétele

5.1. A honlapon nyújtott Szolgáltatás igénybevétele, a Szolgáltatás megrendelése kizárólag elektronikus úton, a honlapon való regisztrációt követően lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módokon. A honlapon való regisztráció ingyenes.

5.2. A regisztráció módja: Felhasználó /Agency a honlapon való Szolgáltatások igénybevétele érdekében regisztrálását a „Fiókom” gombra történő kattintással kezdheti meg, a „Sign Up” gombra nyomással. Ezt követően az adatlapon meg kell adni az e-mail elérhetőséget, Telefonszámát, Utónevet, Vezetéknevet, Cégnevét amennyiben van, majd a „Regisztráció” gombra kattintva e-mailben jóváhagyja a regisztrációját és belép az alkalmazásba.

Szolgáltató nem köteles a megadott adatok valódiságát ellenőrizni, az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A regisztráció feltétele az ÁSZF elolvasása, valamint elfogadása, valamint az Adatkezelési tájékoztató elolvasása és tudomásul vétele, amelyet a Felhasználó/Agency a Szolgáltató általi regisztrációról szóló e-mailben lévő linkre kattintással elfogad, ebben az e-mailben Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a linkre kattintás jelentése, hogy Felhasználó/Agency kijelenti: „Elfogadom az ÁSZF-et”, „Megismertem és tudomásul vettem az adatkezelési tájékoztatót” Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az ÁSZF rendelkezéseinek be nem tartása esetén Felhasználó/Agency szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

5.3. Szolgáltató a regisztráció teljes folyamata során – annak megtörténtéig – biztosítja a megfelelő technikai eszközöket annak érdekében, hogy Felhasználó/Agency az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a regisztráció véglegesítése előtt el tudja végezni. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy ha Felhasználó/Agency a honlapra történő regisztráció során adataidat nem, vagy hiányosan adja meg, úgy – a Szolgáltatás nyújtásához szükséges alapvető információk hiányában – Felhasználó/Agency profil regisztráció iránti igényét nem áll Szolgáltatónak, azt Szolgáltató nem köteles biztosítani.

5.5. A regisztrációról Szolgáltató a megadott e-mail címre 1 percen belül visszaigazolást küld a regisztráció sikerességéről, az 5.2. pont szerinti linkre kattintást követően visszairányít áttekintésre a honlapra.

5.6. Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás, vagy bármely más későbbi email értesítés azért nem érkezik meg, mert Felhasználó/Agency e-mail címét pontatlanul adta meg, illetve az e-mail fiók tárhelyének telítettsége miatt az nem kézbesíthető.

5.7. Felhasználó/Agency jogosult törölni a regisztrációját a fiókjában. A fiókba belépve a bal oldali menüben az Account menüpontot kiválasztva eljut a felhasználó a fiók adataihoz, mely oldal legalján a törlés gomb segítségével képes törölni a fiókját.


6. A szolgáltatás használata

6.1. A Felhasználó / Agency hozzáköti a Facebook profilját az Infinite Ad rendszeréhez, és engedélyezi, hogy az Infinite Ad Facebook alkalmazás (amely a Meta rendszerében hitelesített technológiai Szolgáltató, azonosítója: 785636805762703), hogy elérje a Felhasználó / Agency által kezelt Facebook oldalakat, Instagram fiókokat és hirdetési fiókokat, melyek valamely üzleti fiókhoz csatlakoznak.

A Felhasználó /Agency ezt követően hozzáadja azokat a fiókokat melyeket kezelni szeretne az Infinite Ad rendszerében. 

A Felhasználó /Agency elkészíti azokat a hirdetés indítási, és kezelési szabályokat melyek alapján az Infinite Ad a hirdetéseket kezeli a Meta hirdetési rendszerében.

Amint Felhasználó/Agency hozzá köti a felhasználói fiókját a Connected Platforms menüben, Meta Businnes / Connect profile gombbal a jobb felső sarokban, abban esetben a használatot megkezdte és az elállásra vonatkozó rendelkezések ennek függvényében értelmezendők. 

A felhasználónak lehetősége van AI segítségével elemezni a posztjai szövegét, valamint még nem posztolt tartalmak szövegeit ellenőriztetni, és új variációkat kérni

6.2. Felhasználó/Agency regisztrációt követően az általa megadott e-mail címre küldött megerősítő linkre kattintva tudja regisztrációját aktiválni és ezt követően a honlapon a Fiókom gombra kattintva tud belépni, a Szolgáltatás igénybevételéhez.


7. A szolgáltatás megvásárlása

7.1. A Szolgáltatás telefonon, postai levél formájában Szolgáltatás vásárlására nincs lehetőség.

7.2. Ha a Szolgáltatások kapcsán Felhasználó/Agency számára kérdés merülne fel, úgy jogosult a Szolgáltatóhoz fordulni az hello@infinite.ad e-mail címen, vagy az oldal jobb alsó sarkában található ügyfélszolgálati chaten keresztül.

7.3. Abban az esetben, ha Felhasználó/Agency a vásárlást követően észleli, hogy a vásárlás Szolgáltató általi teljesítéséhez (számlázáshoz) szükséges adatait hibásan adta meg, úgy a vásárlás elküldését követő 5 (öt) munkanapon belül írásban jelezheti a hibát, illetve a helyes adatot a Szolgáltató felé, a hello@infinite.ad e-mail címre küldött üzenet útján.

7.4. A honlapon kínált Szolgáltatások vételára HUF-ban kerül feltüntetésre. A megrendelhető Szolgáltatások ellenértékét általános forgalmi adó, illetve egyéb közterhek terhelik.

7.5. Szolgáltató havonta számlát állít ki, utólag a Felhasználó/Agency részére, akik a számla ellenében, átutalással fizetnek, a kiállítást követő 15 napon belül az alábbi számlaszámra: 12100011-19027254

7.6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatáson, a honlapon megvásárolható Szolgáltatások körén, illetőleg azok árain bármikor módosítson. Szolgáltató kijelenti, hogy az árváltoztatás a már megvásárolt Szolgáltatás vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, úgy Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást a hibásan feltüntetett áron Szolgáltatni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő Szolgáltatást, amelynek ismeretében Felhasználó dönthet úgy, hogy a vásárlási szándékától eláll. Az Agency számára elérhető szolgáltatások árai a honlapon nem elérhetők.

7.7. A Szolgáltató által biztosított, a honlapon elérhető árengedmény vagy más kedvezmények (akciók és nyereményjátékok) részletszabályairól – így különösen annak mértékéről és időtartamáról, az igénybevétel, illetőleg részvétel feltételeiről és korlátairól – Szolgáltató Felhasználó számára tájékoztatást nyújt.


8. Szolgáltatás lemondás és Szolgáltatási csomag váltása

8.1. Havi előfizetés: a Szolgáltatás e-mailben a hello@infinite.ad címre küldött elektronikus levélben lemondható, legkorábban az előfizetés fordulónapjától.


9. Elállási jog és annak gyakorlása

9.1. A jelen pontban szereplő rendelkezések kizárólag az ÁSZF értelmében fogyasztónak minősülő Felhasználóra vonatkoznak.

9.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fizetős Szolgáltatás megrendelésétől számított 14 napon belül jogosult a Szolgáltatástól elállni kizárólag e-mailben a hello@infinite.ad címen. A Szolgáltató a megrendelés díját a határidőben jelzett fogyasztói elállás esetén a jelzést követő 30 napon belül fizeti vissza. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fizetős Szolgáltatás megrendelését követően, annak használatát megkezdte, ezáltal elvesztette az elállás jogát, mivel az nem illeti meg azon online digitális tartalmakra, ahol már megkezdte a szolgáltatást és elfogadta, hogy a használat megkezdésekor elveszti elállási jogát. Ezt követően a Szolgáltatás jövőre nézve lemondhatja.


10. Felhasználó panaszok kezelése

10.1. Amennyiben vásárlása során, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét követően Felhasználónak bármilyen panasza merülne fel, Felhasználó jogosult azt a Szolgáltatónál benyújtani.

10.2. A panasz továbbítására lehetőség van a hello@infinite.ad e-mail címre elküldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a fenti levelezési címre küldött levélben. Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak Felhasználó rendelkezésére, valamint az ilyen eljárás megindításához vagy vitarendezési mód igénybevételéhez szükséges információkat. A panaszválasz másolatát Szolgáltató köteles 5 (öt) évig megőrizni. Amennyiben a panasszal a Szolgáltató egyetért, úgy intézkedik annak orvoslása iránt, míg a Felhasználó panaszát elutasító álláspontját Szolgáltató köteles megindokolni és Felhasználónak megküldeni.

A fogyasztó valamely fogyasztóvédelmi problémájának megoldása érdekében továbbá az alábbi intézményekhez fordulhat segítségért:

 • a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi jogszabálysértés esetén jár el,
 • a békéltető testület egyéni ügye megoldásában segít,
 • az Európai Fogyasztói Központ határon átnyúló fogyasztói jogvitája megoldásában segít.

10.3. Amennyiben a fogyasztó ezen jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. (A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a kormányhivatalok szervezetében működő szakigazgatási szerv, amely fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon jár el, szakmai irányításukat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal látja el.) A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon az Információk/Elérhetőségek menüpontban (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek).

10.4. Ha a Szolgáltató fogyasztó panaszát elutasítja, úgy fogyasztó az illetékes békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek adatai és elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

Amennyiben az Szolgáltató fogyasztói panaszát alutasítja, úgy fogyasztó jogosult a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu; eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu, bekelteto@hbkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6.
Telefonszám: 06-36-416-660/105 mellék
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-20/373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010
Fax: 06-34-316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu; bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-814-121
Fax: 06-88-412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,

 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

10.5. Felhasználó Szolgáltatóval szembeni panaszának kezelése érdekében az Európai Online Vitarendezési Fórumhoz is fordulhat. Az Európai Online Vitarendezési Fórum az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, mely az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform (OVR) a következő linken érhető el a Felhasználó számára: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

10.6. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.


11. Felelősségi szabályok

11.1. Felhasználó vállalja, hogy a honlap működésével és a Csomagok megvásárlásával és a Szolgáltatás (ingyenes vagy fizetős) igénybevételével kapcsolatban jelen ÁSZF rendelkezéseit, és a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon közzétett információkat magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettségei szerződésszerű teljesítése érdekében úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy akkor, ha a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, az nem minősül a Szolgáltató részéről jogról való lemondásnak.

11.2. Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben Szolgáltatások igénybevétele vonatkozásában Felhasználót baleset éri, sérülést szenved, önmagának vagy másnak kárt okoz, Szolgáltatót felelősség nem terheli. Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás keretében megjelenítésre kerülő videók tartalma, Szolgáltatót a feltöltött tartalmakért felelősség nem terheli.

11.3. A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.4. Felhasználónak lehetősége van a regisztráció és a vásárlás során megadott adatok ellenőrzésére, esetleges módosítására, ennél fogva Szolgáltatót a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősség nem terheli.

11.5. Felhasználó a honlapot, valamint az ott működő Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő személyi sérülésekért, vagyoni és nem vagyoni károkért (a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően).

11.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan technikai problémákért, amiért a Szolgáltató nem felelős, illetve hibákért, amelyek ellenőrizhetetlen körülmények között adódtak.

11.7. Szolgáltató kizár minden felelősséget Felhasználó által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.8. Amennyiben a honlap, vagy az Felhasználó által elhelyezett videó olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet, ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.9. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

11.10. Amennyiben Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul írásban jelezni Szolgáltatónak a címre. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon Felhasználó regisztrációját, akik jelen ÁSZF rendelkezéseit megsértik (szerződésszegés), akik megítélése szerint bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név vagy egyéb honlapon rögzített adat védjegy- vagy más típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

11.11. Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy:

 1. a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem másolja, nem módosítja, nem továbbítja a Szolgáltatáson keresztül elérhető, szerzői jog által védett tartalmat, anyagokat, képeket, védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási jegyeket, egyéb szellemi tulajdont, tartalmat, illetve védett információt, nem hoz létre ezekből származtatott munkákat, nem használja és semmilyen módon nem reprodukálja azokat;
 2. nem használja a Szolgáltatást olyan módon, ami negatívan befolyásolja a Szolgáltatást, annak minőségét, illetve negatívan hat a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerverekre vagy hálózatokra;
 3. nem tölt fel vírusokat vagy más kártevő kódot, és más módon sem veszélyezteti a Szolgáltatás biztonságát. 
 4. nem tölt fel a Szolgáltatással össze nem egyeztethető, attól eltérő célra szolgáló tartalmat, illetve a Szolgáltatás kizárólag elő vagy tárolt videón keresztül történő értékesítés céljára használja, figyelemmel a 2008. évi XLVIII. törvény (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól) korlátozó előírásaira
 5. nem használja a Szolgáltatást jogszabályba ütköző tartalom megosztására, a Szolgáltatás igénybevétele által nem valósít meg jogszabály, ÁSZF sértést.
12. Szerzői jogok

12.1. Az „Infinte AD rendszer” szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint az ezen keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötleteket).

12.2. A honlap tartalmának felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.3. Jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a honlap használata nem biztosít jogot Felhasználónak a honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi név, védjegy használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.


13. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

13.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltatás hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat (9. pont szerint).

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, minthogy Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13.2. Termékszavatosság

Szolgáltatónak termékszavatossági kötelezettsége nem áll fenn a nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában.

13. 3. Jótállás

Szolgáltató a Szolgáltatásra vonatkozóan jótállást nem vállal.


14. Alkalmazandó jog, joghatóság és illetékes bíróság

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni, együttműködni kötelesek. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek a jogvita rendezése érdekében az illetékes bírósághoz fordulhatnak.

Jelen ÁSZF 2023. május 12. napjától annak visszavonásáig hatályos.